Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kooningcoaching.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Marleen Kooning Coaching. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op de website aangeboden wordt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marleen Kooning Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Marleen Kooning Coaching.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeerfouten dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Marleen Kooning Coaching te mogen claimen of te veronderstellen.
Marleen Kooning Coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Marleen Kooning Coaching behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Marleen Kooning Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.kooningcoaching.nl op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 19 december 2019